OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z DÔVODU KÚPNEJ ZMLUVY

 

Správcom vašich osobných údajov a prevádzkovateľom tejto webovej stránky a internetového obchodu www.personashop.sk je:

PERSONA LABORATORY s.r.o.
Doležalova 15
821 04 Bratislava
IČO: 52 576 981
DIČ DPH: SK2121090851

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Adresa na doručovanie Doležalova 15, 82104 Bratislava, adresa elektronickej pošty info@personalab.sk.

Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

V súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky a internetového obchodu www.personashop.sk dochádza ku spracovaniu osobných údajov fyzických osôb nasledovnými postupmi:

OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ PRI SPRACOVANÍ KÚPNEJ ZMLUVY (OBJEDNÁVKY):

Pri spracovaní kúpnej zmluvy (objednávky) získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón, poznámka k objednávke, číslo objednávky, deň objednávky. Tieto údaje sú využívané na spracovanie objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy a vystavenie daňového dokladu o platbe.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým fyzickým osobám, že spracovanie osobných údajov je povolené v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno b) Nariadenia.

V zmysle článku 6. ods.1 písmeno b) Nariadenia bude Prevádzkovateľ ako predávajúci v procese uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávky) spracúvať osobné údaje kupujúceho (dotknutej fyzickej osoby) bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v zmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ PRE ÚČELY REKLAMÁCIE:

V prípade vybavovania reklamácií získavame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón, potvrdenie o úhrade, podpis. Tieto údaje používame pri vybavovaní reklamácií.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutým fyzickým osobám, že spracovanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno c) Nariadenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri reklamácii z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností, keďže je právom dotknutej osoby reklamovať objednaný tovar a povinnosťou prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu.

Prevádzkovateľ aj pri reklamácii uchováva osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, najviac však 3 roky odo dňa vybavenia reklamácie.

OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKANÉ PRI VYPLNENÍ KONTAKTNÉHO FORMULÁRA (KONTAKT):

Pri zaslaní žiadosti prostredníctvom kontaktného formulára v sekcii kontakt sú osobné údaje použité len na spracovanie Vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytujeme ďalej žiadnym tretím osobám. 

Osobné údaje sú spracované v súlade s článkom 6, ods.1 písmeno f), Nariadenia t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku dotknutej osoby.

Vami zadané údaje sú u nás uchovávané do 30 dní odo dňa splnenia účelu a vymazané najneskôr v posledný deň 30 dňovej doby.